Nógrád Vármegye Önkormányzata

A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT
KITÜNTETÕ CÍM ÉS DÍJAK


Nógrád Megye Közgyûlésének 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelete a megyei
közgyûlés által alapított kitüntetõ címrõl és díjakról


[A 31/1999. (IV. 01.) Kgy., a 6/2000. (II. 23.) Kgy., a 11/2000. (V. 21.) Kgy., a 22/2000. (XII. 1.) Kgy., a 11/2004. (VI. 04.) Kgy., a 17/2004. (XII. 23.) Kgy., a 4/2006. (II. 24.) Kgy., a 14/2006. (VI. 30.) Kgy., a 30/2006. (XII. 15.) Kgy., a 19/2007. (VI.28.) Kgy., a 39/2007. (XII. 27.) Kgy., a 19/2008. (VI. 30.) Kgy., a 4/2009. (II. 20.) Kgy., a 22/2009. (VII. 3.) Kgy., a 43/2011. (XII. 15.) önkormányzati, az 5/2012. (II. 20.) önkormányzati, 11/2012. (IV. 27.), valamint a 15/2012 (VI.11) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdése alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1
A Közgyûlés az alábbi kitüntetõ címet és díjakat alapítja:
 1. Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Cím
 2. Nógrád Megye Szontágh Pál Díja
 3. Nógrád Megye Madách Imre Díja
 4. Nógrád Megye Veres Pálné Díja
 5. Nógrád Megye Bérczy Károly Díja
 6. Nógrád Megye Szondi György Díja
 7. Nógrád Megye Gazdaságáért Díj
 8. Nógrád Megye Sajtó Díja
 9. Nógrád Megyeért Díj
 10. Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj
 11. Nógrád Megye Veres Pélné Díja
 12. Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja
 13. Nógrád Megye Peliczi János Díja

 
Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Cím
2. §

(1) Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely, a megyéhez kötődő és jelentős eredményt hozó munkájával, egész életművével elismerést szerzett, aki példamutató emberi magatartásával járult hozzá a megye jó hírnevéhez.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.[2]

(3) A kitüntetõ címbõl évente legfeljebb kettõ adható.

(4) A Nógrád Megye Díszpolgára Cím emlékplakettje:
100 mm átmérõjû, 5 mm vastag, kör alakú talpazaton két egymás fölötti levélmotívum. A felsõ levél egyben nyitott kezet is ábrázol, amely Nógrád megye címerét tartja, rajta felirat: Nógrád Megye Díszpolgára. A talapzat másik oldalán Nógrád megye címere, körülötte "Nógrád a közügyért" felirat látható. Az emlékplakett alkotója Párkányi Péter szobrászmûvész.

Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Cím Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Cím

(5) A kitüntetõ cím odaítélésérõl a közgyûlés elnökének - a képviselõ-csoportok vezetõi, illetve a bizottságok véleményén alapuló - javaslatára a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése dönt.

(6) A Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Címben részesült egyént az alábbi jogosítványok illetik meg, amelyek részben azonosak az SZMSZ-ben szabályozott képviselõi jogosítványokkal:

a) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatának vonatkozó szakasza szerint a díszpolgárt a közgyűlés Megyenap alkalmából rendezett ünnepi ülésére meg kell hívni.[3]

b) A közgyûlés és szervei szervezeti és mûködési szabályzatának vonatkozó bekezdése alkalmazásával a díszpolgárt, amennyiben részt vesz a testület nyilvános ülésein, tanácskozási jog illeti meg.

c) [4]

d) A megye díszpolgára jogosult a megyei önkormányzat kulturális rendezvényeinek ingyenes látogatására és azon a szolgáltatások ingyenes igénybevételére. [5]

  Az 1991. évtõl adományozott "Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Cím"-ben részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megye Szontágh Pál Díja
3. §

(1) Nógrád Megye Szontágh Pál Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a közéletben, a közszolgálatban és a gazdasági életben elért kimagasló teljesítményekért, a megye szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett példás tevékenységekért.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.[6]

(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb kettõ adható. [7]

(4) Nógrád Megye Szontágh Pál Díja emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérõjû, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a köz szolgálatát jelképezõ dombormû; másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Szontágh Pál Díja". Az emlékplakett alkotója Erdei Sándor iparmûvész.

Nógrád Megye Szontágh Pál Díja Nógrád Megye Szontágh Pál Díja

(5) A díj odaítélésérõl a közgyûlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése dönt.

  Az 1992. évtõl adományozott, "Nógrád Megye Szontágh Pál Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 

4. §[8]

 
  Az 1977. évtõl adományozott "Nógrád Megye Perliczi János Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megye Madách Imre Díja
5. §

(1) Nógrád Megye Madách Imre Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a tudomány, az irodalom, a mûvészetek és a közmûvelõdés terén végzett kiemelkedõ tevékenységért; külföldiek számára a Madách életmû gondozásáért, fordításáért, kutatásáért.

(2) Az átadás ideje: minden évben Madách Imre születése napja (január 21.) alkalmából Balassagyarmaton rendezett ünnepség keretében.

(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb kettõ adható. [9]

(4) Nógrád Megye Madách Imre Díja emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérõjû, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett, egyik oldalán Madách Imre portréja; másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Madách Imre Díja". Az emlékplakett alkotója Molnár Péter szobrászmûvész.

Nógrád Megye Madách Imre Díja Nógrád Megye Madách Imre Díja

(5) A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt. A közgyűlés elnöke a javaslata kialakításához kikéri a közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának (továbbiakban: bizottság) előzetes véleményét. [10]

  Az 1964. évtõl adományozott "Nógrád Megye Madách Imre Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
6. §[11]
  Az 1975. évtõl 1991. évig "Nógrád Megyei Pedagógiai Díj"-ban, 1992. évtõl "Nógrád Megye Veres Pálné Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megye Bérczy Károly Díja
7. §

(1) Nógrád Megye Bérczy Károly Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a megye érdekében kifejtett kiemelkedõ sportmunkáért, vagy nemzetközi sportteljesítményért. [12]

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik. [13]

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható. [14]

(4) Nógrád Megye Bérczy Károly Díja emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérõjû, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a sportot jelképezõ dombormû, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Bérczy Károly Díja". Az emlékplakett alkotója Antal András iparmûvész.

Nógrád Megye Bérczy Károly Díja Nógrád Megye Bérczy Károly Díja

(5) A díj odaítélésérõl a közgyûlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése dönt.

  Az 1991. évtõl adományozott "Nógrád Megye Bérczy Károly Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megye Szondi György Díja
8. §

(1) Nógrád Megye Szondi György Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a megye érdekében és a megyében végzett rendészeti és közbiztonsági tevékenység végzése és támogatása során kiemelkedõ, példamutató szolgálat ellátása, kimagasló eredményeket hozó munka elismeréseként.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik. [15]

(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb kettõ adható. [16]

(4) Nógrád Megye Szondi György Díja emlékplakettje:
kör alakú, 100 mm átmérõjû, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a rendészeti, közbiztonsági tevékenységeket jelképezõ dombormû, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Szondi György Díja". Az emlékplakett alkotója: Antal András iparmûvész.

Nógrád Megye Szondi György Díja Nógrád Megye Szondi György Díja

(5) A díj odaítélésérõl a közgyûlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése dönt.

  Az 1998. évtõl adományozott "Nógrád Megye Szondi György Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 

9. §[17]

 
  Az 1997. évben a Szociális Munkáért Díj, majd 1998. évtõl a "Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megye Gazdaságáért Díj
10. §

(1) A Nógrád Megye Gazdaságáért Díj adományozható egyéneknek és közösségeknek, akik önálló gazdasági tevékenységükkel jelentõs mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Nógrád megye gazdaságának szerkezete minél inkább megfeleljen az új viszonyok támasztotta követelményeknek.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik. [18]

(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb kettõ adható, melybõl az egyiket egyén, a másikat közösség kapja.

(4) Nógrád Megye Gazdaságáért Díj Emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérõjû, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a gazdasági innovációt, kiemelkedõ gazdasági tevékenységet jelképezõ dombormû, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Gazdaságáért Díj". Az emlékplakett alkotója: Erdei Sándor iparmûvész.

Nógrád Megye Gazdaságáért Díj Nógrád Megye Gazdaságáért Díj

(5) A díj odaítélésérõl a közgyûlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése dönt.

  A 2000. évtõl adományozott "Nógrád Megye Gazdaságáért Díj"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megye Sajtó Díja
11. §

(1) Nógrád Megye Sajtó Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek, akik a megyei újságírás történetében kiemelkedõ szerepet játszottak, avagy publikációs tevékenységük mind szakmailag, mind szakma-etikailag kimagasló.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.[19]

(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb egy adható.

(4) Nógrád Megye Sajtó Díja Emlékplakett:
kör alakú, 100 mm átmérõjû, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a kiemelkedõ megyei újságírói, publikációs tevékenységet jelképezõ dombormû, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: "Nógrád Megye Sajtó Díja".
Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrász mûvész.

Nógrád Megye Sajtó Díja Nógrád Megye Sajtó Díja

(5) A díj odaítélésérõl a közgyûlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése dönt.

  A 2001. évtõl adományozott "Nógrád Megye Sajtó Díja"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

 

11/A. §[20]

 
  Az 1998. évtõl adományozott "Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért Díja"-ban részesültek névsora
 

Vissza a lap elejére...

 
Nógrád Megyeért Díj
11/B. § [21]

(1) A Nógrád Megyéért Díj adományozható azoknak az egyéneknek, közösségeknek, akik illetve amelyek a megyei társadalmi, gazdasági, kulturális életben, a nemzetközi kapcsolatok építésében kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységgel járultak hozzá Nógrád megye fejlődéséhez.

(2) A díj átadás történhet az ünnepi közgyűléseken, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében, illetve egyéb, hasonlóan méltó körülmények között.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb tizenkettő adható.

(4) A díj adományozására bárki tehet javaslatot. A díj odaítélésérõl a közgyûlés elnöke átruházott hatáskörben dönt.

(5) Nógrád Megyéért Díj Emlékplakett: kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a Nógrád megye városai és térségei összefogását kifejező, a megyei összetartó erőt jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: Nógrád Megyéért Díj. Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrászművész.[22]
  A 2005. évtõl adományozott "Nógrád Megye Önzetlenség Díja"-ban 2012-től Nógrád Megyéért Díj"-ban részesültek névsora

Vissza a lap elejére...

Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj
11/C. § [23]

(1) A „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj adományozható egyéneknek és közösségeknek, a megyében élő nemzetiségek érdekében végzett, a kulturális identitást megerősítő, az esélyegyenlőséget javító, az érdekérvényesítés feltételeit szélesítő, a kisebbségi és többségi társadalom alkotó együttműködését fejlesztő – önálló, a kisebbségek civil szervezeteiben, vagy önkormányzataiban folytatott – munkáért. [24]

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik. [25]

(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4) A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt. A közgyűlés elnöke a javaslata kialakításához kikéri a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörrel rendelkező bizottsága előzetes véleményét.[26]

(5) ,,Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj Emlékplakett: kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a megyében élő nemzetiségek érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj. Az emlékplakett alkotója: Bobály Attila szobrászművész.[27]
  A 2007. évtõl adományozott "Nógrád Megyei Kisebbségekért Díj"-ban részesültek 2012 -től "Nógrád Megyei Nemzetiségekért Díj"-ban névsora

Vissza a lap elejére...

 

Nógrád Megye Veres Pálné Díja

11/F. § 

(1) Nógrád Megye Veres Pálné Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a közoktatás területén kifejtett kiemelkedő nevelő-oktató vagy elméleti tudományos munkáért.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.

(3) Nógrád Megye Veres Pálné Díja emlékplakett: kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a nevelést jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: „Nógrád Megye Veres Pálné Díja”. Az emlékplakett alkotója Bobály Attila szobrászművész.

(4) A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt.

Vissza a lap elejére...

 

Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja

11/G. § 

(1) Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek, akik a megyében vagy a megye érdekében a szociális ellátás és igazgatás, valamint a gyermekvédelem területén kimagasló munkát végeztek, illetve kiemelkedő eredményeket értek el.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4) Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja emlékplakettje: kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán a szociális ellátást és igazgatást, gyermekvédelmet jelképező dombormű, másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: „Nógrád Megye Salkaházi Sára Díja”. Az emlékplakett alkotója: Pénzes Géza grafikusművész.

(5) A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt.

Vissza a lap elejére...

Nógrád Megye Perliczi János Díja

11/E. § 

(1) Nógrád Megye Perliczi János Díja adományozható a megye egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, szakirányú végzettségű személynek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.

(2) Az átadás az évenként, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés keretében történik.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

(4) Nógrád Megye Perliczi János Díja emlékplakett: kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült kétoldalas plakett; egyik oldalán az egészségügyet jelképező dombormű; másik oldalán középen a megye címere, körülötte felirat: „Nógrád Megye Perliczi János Díja”. Az emlékplakett alkotója Molnár Péter szobrászművész. 

(5) A díj odaítéléséről a közgyűlés elnökének javaslata alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt.

Vissza a lap elejére...

12. § [28]

1) Az 5. § és 9. §-okban foglalt díjak adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 50 nappal, a 2. § - 4. §-okban, a 6. § - 8. §-okban, a 10. § - 11. §-okban, valamint a 11/C. §-ban foglalt kitüntető cím és díjak adományozására a Közgyűlés júniusi ülését legkésőbb 50 nappal megelőzően – az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti adatlapok megküldésével – javaslatot kell kérni a megyében működő valamennyi települési önkormányzattól, a közgyűlés tagjaitól, a megyei főjegyzőtől, a megyében működő köztestületi kamarától, a 8.§ szerinti díj esetében a rendvédelmi szervek vezetőitől, valamint a 11/C.§ szerinti díj esetében a területi nemzetiségi önkormányzatoktól. A javaslattételre legfeljebb 30 napos határidő szabható. A kitüntető cím és a díjak odaítéléséről az átadást megelőző testületi, illetve bizottsági ülésen kell dönteni.[29]

(2) [30]

(3) Posztumusz kitüntetõ cím és díj is adományozható, ilyen esetben az örökös(ök) veheti(ik) át a kitüntetést. [31]

(4) Ha az előző bekezdés szerinti örökösök nem lelhetők fel, akkor a kitüntető cím és díj átvételére jogosult személyt vagy közösséget - a cím adományozásával egyidejűleg - esetenként a közgyűlés állapítja meg. [32]

(5) A Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntetõ Cím és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése által alapított díjak megosztva nem adhatók.

(6) A rendelet alkalmazása során közösségnek kell tekinteni minden olyan csoportot, alkotó közösséget mely legalább három fõbõl áll, és azonos, együttes tevékenységük elismeréseként kerül a díj odaítélésre.

(7) A kitüntetõ cím és díjakra érkezett javaslatok elbírálása során elsõsorban a megyében élõ alkotó és értékteremtõ személyek és közösségek elismerésére kerüljön sor. Ezen túlmenõen kell értékelni azon személyeket és közösségeket, akiknek, illetve amelyeknek valamely kiemelkedõ eredményt hozó tevékenysége a megyéhez kötõdik, és egész életútjuk alapján méltóak a kitüntetõ cím, illetve díj viselésére.

13. § [33]

(1) A Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címmel emlékplakett és oklevél jár.[34]

(2) A 3-11.§-ban foglalt kitüntető díjakkal emlékplakett és oklevél jár.[35]

(3) [36]

(4) A 11/B.§ és 11/C. § szerinti díjjal emlékplakett és oklevél jár a kitüntetett részére, a 12.§ (3) bekezdésében foglaltak esetén az örökös(ök) részére. [37]

(5) A közgyűlés által alapított díjakból minden díj esetében évente egy adható közösség részére. Ha bármely díjban közösség részesül, a díjhoz egy emlékplakett és egy oklevél jár.[38]

(6) Az oklevél tartalmazza a megye címerét, alatta a "NÓGRÁD A KÖZÜGYÉRT" feliratot, továbbá a kitüntetõ cím vagy a díj elnevezését, az abban részesült személy vagy közösség nevét, az adományozót és az adományozás idejét.

(7) Az (1) - (6) pontokban foglalt cím és díjak adományozásával járó költségek, járulékok és adófizetési kötelezettségek fedezetét a megyei önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

14. §

(1) A kitüntetõ címet és díjat vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra méltatlanná válik, továbbá az adományozó tudomására jut, hogy a kitüntetettet szándékos bûncselekmény miatt jogerõs ítélettel, illetve a közügyektõl való eltiltással sújtották.

(2) A kitüntetettekrõl a megyei közgyûlés hivatala nyilvántartást vezet.

(3) A közgyûlés által alapított díjak és kitüntetések adományozását és visszavonását hivatalos lapjában közzé kell tenni.

15. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 


 

[1] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[2] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[3] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[4] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (15) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától.
[5] Módosította az 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
[6] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[7] Módosította a 30/2006. (XII.15.) Kgy. rendelet 3.§-a. Hatályos 2007. január 1. napjától.
[8] Hatályon kívül helyezte a 43/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. január 1. napjától.
[9] Módosította a 30/2006. (XII.15.) Kgy. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007. január 1. napjától.
[10] Módosította az 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
[11] Hatályon kívül helyezte a 43/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. január 1. napjától.
[12] Módosította a 4/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2006. március 1. napjától.
[13] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[14] Módosította a 30/2006. (XII.15.) Kgy. rendelet 3.§-a. Hatályos 2007. január 1. napjától.
[15] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[16] Módosította a 30/2006. (XII.15.) Kgy. rendelet 3.§-a. Hatályos 2007. január 1. napjától.
[17] Hatályon kívül helyezte a 43/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. január 1. napjától.
[18] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[19] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[20] Hatályon kívül helyezte a 43/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. január 1. napjától.
[21] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[22] Módosította a 15/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. június 12. napjától.
[23] Beiktatta a 30/2006. (XII.15.) Kgy. rendelet 5.§-a. Hatályos 2007. január 1. napjától.
[24] Módosította az 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
[25] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (10) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[26] Módosította az 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
[27] Módosította a 15/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. június 12. napjától.
[28] Módosította a 11/2004. (VI.04.) Kgy. rendelet 10. §-a. Hatályos: 2004. június 4. napjától
[29] Módosította az 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2012. március 1. napjától.
[30] Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2012. március 1. napjától.
[31] Módosította a 14/2006. (VI.30.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2006. június 30. napjától.
[32] Módosította a 14/2006. (VI.30.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2006. június 30. napjától.
[33] Módosította a 11/2004. (VI.04.) Kgy. rendelet 11. §-a. Hatályos: 2004. június 4. napjától.
[34] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (11) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[35] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (12) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.
[36] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (15) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1. napjától.
[37] Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (13) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.

[38]Módosította a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. § (14) bekezdése. Hatályos 2012. május 1. napjától.

Hi there

Elérhetőségek

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Tel.: 06-32/522-520

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Website Security Test